Regulamin

I. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.sklep.invewnedical.pl.
2. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.invewnedical.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepuinternetowego;
4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Operatorem (InView Medical- Mercik, Mercik Spółka Jawna z siedzibą Pl. Powstańców Śląskich 17A lok. 222, 53-329 Wrocław, NIP: 899-266-41-43, Regon: 020931674, KRS: 0000325184.) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego;
7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
8. OperatorInView Medical - Mercik, Mercik Spółka Jawna z siedzibą Pl. Powstańców Śląskich 17A lok. 222, 53-329 Wrocław, NIP: 899-266-41-43, Regon: 020931674, KRS: 0000325184.
9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin spełnia warunki opisane w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.inviewmedical.pl.
2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.inviewmedical.pl obsługiwany jest przez Operatora.
3. Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacjiTowarów;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta minimalnych wymagań technicznych, opisanych poniżej.
a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub
b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub
c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.

5. Aby skorzystać ze Sklepu internetowego Klient powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, umożliwiającego dostęp do sieci Internet.

6. Operator zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług oferowanych przez Sklep internetowy do osób pełnoletnich (ukończone 18 lat), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W wypadku wprowadzenia takiego ograniczenia, Operator poinformuje o tym potencjalnych Klientów.
7. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Klientów poprzez odsyłacz (tzw. link) umieszczony na stronie głównej Sklepu internetowego. Klienci mają prawo pobrać Regulamin i dokonać jego wydruku.
8. Opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny oraz inne informacje o Towarach podawane w ramach Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Klient może składać Zamówienia po rejestracji swojego konta w Sklepie internetowym. Może również składać Zamówienia bez rejestracji.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronach Sklepu internetowego.
3. Akceptacja Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe są warunkiem rejestracji.
4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Operator może ograniczyć dostęp Klienta do części lub całości zasobów i funkcjonalności Sklepu internetowego, a nawet całkowicie pozbawić go dostępu do Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym.
5. Ograniczenia, o których mowa w punkcie poprzedzającym, mogą zostać wprowadzone w szczególności, gdy:
a.) w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym, Klient podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne, niepełne, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient dopuścił się naruszenia praw i dóbr osób trzecich, a w szczególności dóbr innych Klientów,
c.) za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient dopuścił się innych zachowań, uznanych przez Operatora za naruszenie obowiązujących przepisów prawa, norm społecznych lub ogólnych zasad korzystania z sieci Internet,
d.) za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient dopuścił się zachowań godzących w dobre imię Operatora lub marki Sklepu internetowego.
6. Osoba pozbawiona dostępu do Sklepu internetowego przez Operatora, jak to opisano w pkt. 4, nie może dokonać ponownej rejestracji w Sklepie internetowym bez uzyskania uprzedniej zgody Operatora.
7. Operator podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Sklepu internetowego.  Operator dobiera środki wspomniane w zdaniu poprzedzającym stosownie do zagrożenia bezpieczeństwa usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego. W szczególności są to środki służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet przez osoby do tego nieuprawnione.
8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) nie rozsyłania i nie umieszczania w ramach korzystania ze Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam, reklama),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie generujący dodatkowych uciążliwości dla pozostałych Klientów oraz Operatora,
e.) korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient powinien uruchomić stronę internetową www.sklep.inviewmedical.pl oraz dokonać wyboru Towarów oraz ich ilości.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodawanie do tzw. koszyka.
3. Klient dokonuje również wyboru metody płatności oraz sposobu dostawy wybranych Towarów, podążając za instrukcjami wyświetlanymi na stronach Sklepu internetowego.
4. Do momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku („Potwierdzam zakup”), Klient może dowolnie modyfikować wprowadzone dane,  zarówno w zakresie dokonanego wyboru Towarów, ich ilości, jak i innych danych niezbędnych do realizacji usługi.
5. Po dokonaniu przez Klienta Towarów oraz wprowadzeniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji usługi, wyświetlone zostanie podsumowanie, zawierające dane na temat:
a.) przedmiotu Zamówienia,
b.) ceny zamawianych Towarów oraz usług (jednostkowej oraz łącznej), w tym również kosztów dostawy oraz innych ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją Zamówienia,
c.) wybranej przez Klienta metody płatności,
d.) wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
6. Aby skutecznie złożyć Zamówienie, Klient musi potwierdzić akceptację treści Regulaminu, podać dane oznaczone jako obowiązkowe oraz potwierdzić złożenie Zamówienia poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku („Potwierdzam zakup”).
7. Potwierdzenie przez Klienta złożenia Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Operatorem.
8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia i wprowadzonych danych.
9. Z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mal, potwierdzającej złożenie Zamówienia, Umowę sprzedaży uważa się za zawartą.
10. Treść Umowy sprzedaży , o treści zgodnej z Regulaminem, zawierana jest w języku polskim.

 

V. Dostawa zamówionych Towarów

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.
2. Koszty dostawy dostępne są na podstronie Sklepu internetowego zatytułowanej „Dostawa i Płatności”.
3. Koszty dostawy zostaną również każdorazowo wskazane w czasie składania Zamówienia, w podsumowaniach i wiadomości e-mail wysyłanej do Klienta.
4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia, w którym Klient złożył Zamówienie.
5. Dostawa Towarów zamówionych do godziny 12:00 jest realizowana tego samego dnia. Dostawa Towarów zamówionych po godzinie 12:00 realizowana jest następnego dnia.
6. Do przesyłki zawierającej zamówione Towary dołączana jest faktura VAT, udostępniająca i potwierdzająca niektóre istotne postanowienia Umowy sprzedaży i Regulaminu. Faktura VAT może również zostać przesłana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.

 

VI. Płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich (zł/pln).
2. Ceny Towarów zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła itp.
3. Klient ma możliwość dokonania płatności:
a.) przelewem na konto bankowe,
b.) kartą płatniczą w systemie płatności elektronicznych dotpay,
c.) metodą pay-by-link w systemie płatności elektronicznych dotpay,
d.) metodą BLIK w systemie płatności elektronicznych dotpay,
e.) metodą płatności odroczonych w systemie płatności elektronicznych dotpay,
f.) za pomocą portfela elektronicznego w systemie płatności elektronicznych dotpay,
g.) za pomocą rat online w systemie płatności elektronicznych dotpay,
h.) metodą płatności walutowych w systemie płatności elektronicznych dotpay,
i.) metodami płatności gotówkowych, oferowanych w systemie płatności elektronicznych dotpay,
j.) za pomocą terminali POS w systemie płatności elektronicznych dotpay,
k.) bezpośrednio u kuriera, w systemie przesyłek pobraniowych.

 

VII. Odstąpienie od Umowy zakupu

1. Klientowi, zawierającemu z Operatorem Umowę sprzedaży, poprzez złożenie Zamówienia, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny. Odstąpienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, musi zostać złożone na piśmie i przesłane do Operatora w terminie do 14 dni, na adres podany w niniejszym Regulaminie.
2. 14-dniowy termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży liczy się od dnia dostarczenia zamówionych Towarów do Klienta.
3. Ponieważ oferowane w Sklepie internetowym mają charakter medyczny lub higieniczny, prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zostaje wyłączone w przypadku rozpieczętowania zabezpieczonych Towarów.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, jak zostało to opisane w poprzednich zapisach tej sekcji, Umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą. Wszystko, co strony świadczyły wobec siebie, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na adres Operatora.
5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

VIII. Reklamacje

1. Operator, będąc sprzedawcą, odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność zakupionego przez Klienta Towaru z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Operatora podany w niniejszym Regulaminie.
3. Operator nie jest producentem Towarów. Producent Towarów ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
4. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
5. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Operatora o nieprawidłowym działaniu Sklepu internetowego lub przerwach w jego funkcjonowaniu.
6. Klient może zgłaszać usterki związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Operatora podany w niniejszym Regulaminie.
7. Zgłaszając reklamację związaną z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
8. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30dni.
 
 

IX. Opinie w sklepie internetowym

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.
Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie
własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii
Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

X. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Klientem, będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Klientem, który nie spełnia definicji konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu dla siedziby Operatora.
3. Adres Operatora:

InView Medical

Pl. Powstańców Śląskich 17A lok. 222

53-329 Wrocław

4. Adres e-mail Operatora:

sklep@inviewmedical.pl

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl