Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Usługobiorca może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.

Usługobiorca - każdy podmiot zakładający Konto lub zainteresowany założeniem Konta.

Usługobiorca uprzywilejowany – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

Regulamin - niniejszy regulamin.

Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.sklep.invewmedical.pl,

Usługodawca - InView Medical - Mercik, Mercik Spółka Jawna z siedzibą Pl. Powstańców Śląskich 17A lok. 222, 53-329 Wrocław, NIP: 899-266-41-43, Regon: 020931674, KRS: 0000325184.

 

 1. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

InView Medical

Pl. Powstańców Śląskich 17A lok. 222

53-329 Wrocław

e-mail: sklep@inviewmedical.pl

 

III. WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego korzystania ze Sklepu oraz prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

- aktywne konto e-mail

- urządzenie z dostępem do Internetu, w tym przeglądarka:

Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.

 

 1. KONTO
 2. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Usługobiorcy.
 3. Konto daje Usługobiorcy dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Usługobiorcę w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Usługobiorcy.
 4. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 5. Akceptacja Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe są warunkiem założenia Konta.
 6. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 7. Usługobiorca może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 8. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Usługodawcy na adres e-mail Usługodawcy, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

 

 1. DANE OSOBOWE
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania ze Sklepu internetowego lub Konta jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 3. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 5. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
 6. Konto zostanie usunięte przez Usługobiorcę lub Usługodawcę na żądanie Usługobiorcy
 7. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Kontem;
 8. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
 2. dostępu do swoich danych osobowych,
 3. ich sprostowania,
 4. usunięcia,
 5. ograniczenia przetwarzania,
 6. przeniesienia danych do innego administratora
 7. a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).
 8. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 9. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. REKLAMACJE
 2. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu i Konta, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.
 3. Usługobiorca powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o nieprawidłowym działaniu Sklepu internetowego lub Konta lub przerwach w ich funkcjonowaniu.
 4. Usługobiorca może zgłaszać usterki związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego lub Konta pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 5. Zgłaszając reklamację związaną z funkcjonowaniem Sklepu internetowego lub Konta, Usługobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:

https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;

 1. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
 2. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 3. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 

VIII. OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY I ICH NARUSZENIA

 1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Usługodawca może ograniczyć dostęp Klienta do części lub całości zasobów i funkcjonalności Konta lub Sklepu internetowego, a nawet całkowicie pozbawić go dostępu do Konta lub Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Ograniczenia, o których mowa w punkcie poprzedzającym, mogą zostać wprowadzone w szczególności, gdy:
 3. w trakcie rejestracji, Usługobiorca podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne, niepełne, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 4. za pośrednictwem Sklepu internetowego lub Konta, Usługobiorca dopuścił się naruszenia praw i dóbr osób trzecich, a w szczególności dóbr innych klientów,
 5. za pośrednictwem Sklepu internetowego lub Konta, Klient dopuścił się innych zachowań, uznanych przez Usługodawcę za naruszenie obowiązujących przepisów prawa, norm społecznych lub ogólnych zasad korzystania z sieci Internet,
 6. za pośrednictwem Sklepu internetowego lub Konta, Usługobiorca dopuścił się zachowań godzących w dobre imię Sprzedawcy lub marki Sklepu internetowego.
 7. Osoba pozbawiona dostępu do Sklepu internetowego lub Konta przez Usługodawcę, jak to opisano w pkt. 2, nie może dokonać ponownej rejestracji w Sklepie internetowym bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy.
 8. Usługodawca podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Sklepu internetowego i Konta.  Operator dobiera środki wspomniane w zdaniu poprzedzającym stosownie do zagrożenia bezpieczeństwa usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego lub Konta. W szczególności są to środki służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet przez osoby do tego nieuprawnione.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
 10. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 11. korzystania ze Sklepu internetowego lub Konta w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 12. nierozsyłania i nie umieszczania w ramach korzystania ze Sklepu internetowego lub Konta niezamówionej informacji handlowej (spam, reklama),
 13. korzystania ze Sklepu internetowego lub Konta w sposób nie generujący dodatkowych uciążliwości dla pozostałych klientów oraz Usługodawcy,
 14. korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 15. korzystania ze Sklepu internetowego lub Konta w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 3, Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 2 są:
 5. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu;
 6. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi;
 7. zmiana funkcjonalności Konta, wymagająca modyfikacji Regulaminu.
 8. Usługobiorca zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 9. W przypadku gdy Usługobiorca nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Usługodawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Usługobiorca zgłosi takie żądanie.
 10. W sytuacji gdy Usługobiorca nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 11. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl