Regulamin sklepu

Regulamin

 1. Definicje

 Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 2. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.invewnedical.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 4. Konsument - konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
 5. Klient uprzywilejowany – Klient, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.
 6. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 8. Towar – produkty prezentowane i możliwe do zakupienia w Sklepie internetowym;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego;
 10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 11. Sprzedawca – InViewMedical - Mercik, Mercik Spółka Jawna z siedzibą Pl. Powstańców Śląskich 17A lok. 222, 53-329 Wrocław, NIP: 899-266-41-43, Regon: 020931674, KRS: 0000325184.
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 13. Konto - uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której każdy podmiot korzystający ze Sklepu może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Regulamin określain. zasady zawierania umów poprzez Sklep, zawiera najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Klienta, w tym Klienta uprzywilejowanego.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta minimalnych wymagań technicznych, opisanych poniżej.
 4. Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub
 5. Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub
 6. Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.
 7. Aby skorzystać ze Sklepu internetowego Klient powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, umożliwiającego dostęp do sieci Internet oraz posiadać aktywne konto e-mail.
 8. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Klientów poprzez odsyłacz (tzw. link) umieszczony na stronie głównej Sklepu internetowego. Klienci mają prawo pobrać Regulamin i dokonać jego wydruku.
 9. Opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny oraz inne informacje o Towarach podawane w ramach Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Klient może składać Zamówienia po rejestracji swojego Konta w Sklepie internetowym na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie. Może również składać Zamówienia bez rejestracji.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego,Klient powinien uruchomić stronę internetową www.sklep.inviewmedical.pl oraz dokonać wyboru Towarów oraz ich ilości.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodawanie do tzw. koszyka.
 4. Klient dokonuje również wyboru metody płatności oraz sposobu dostawy wybranych Towarów, podążając za instrukcjami wyświetlanymi na stronach Sklepu internetowego.
 5. Do momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku („Potwierdzam zakup”), Klient może dowolnie modyfikować wprowadzone dane,  zarówno w zakresie dokonanego wyboru Towarów, ich ilości, jak i innych danych niezbędnych do realizacji usługi.
 6. Po dokonaniu przez Klienta wyboru Towarów oraz wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych , wyświetlone zostanie podsumowanie, zawierające dane na temat:
 7. przedmiotu Zamówienia,
 8. ceny zamawianych Towarów (jednostkowej oraz łącznej), w tym również kosztów dostawy oraz innych ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją Zamówienia,
 9. wybranej przez Klienta metody płatności,
 10. wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 11. Aby skutecznie złożyć Zamówienie, Klient musi potwierdzić akceptację treści Regulaminu, podać dane oznaczone jako obowiązkowe oraz potwierdzić złożenie Zamówienia poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku („Potwierdzam zakup”).
 12. Potwierdzenie przez Klienta złożenia Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
 13. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia i wprowadzonych danych wraz z treścią Regulaminu w formacie pdf.
 14. Z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, potwierdzającej złożenie Zamówienia, Umowę sprzedaży uważa się za zawartą.
 15. Treść Umowy sprzedaży , o treści zgodnej z Regulaminem, zawierana jest w języku polskim.

 

 1. Dostawa zamówionych Towarów
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Polski za pośrednictwem przesyłki kurierskiej z opcją dostawy pod wskazany adres lub do wybranego punktu UPS, dostawy do paczkomatów InPost Sprzedawca umożliwia także odbiór osobisty zakupionych Towarów w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Koszty dostawy dostępne są na podstronie Sklepu internetowego zatytułowanej „Metody i koszty wysyłki”.
 4. Koszty dostawy zostaną również każdorazowo wskazane w czasie składania Zamówienia, w podsumowaniach i wiadomości e-mail wysyłanej do Klienta.
 5. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia, w którym Klient złożył Zamówienie. Za dzień roboczy przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Polski.
 6. Dostawa Towarów zamówionych do godziny 12:00 jest realizowana tego samego dnia. Dostawa Towarów zamówionych po godzinie 12:00 realizowana jest następnego dnia.
 7. Do przesyłki zawierającej zamówione Towary dołączana jest faktura VAT, udostępniająca i potwierdzająca niektóre istotne postanowienia Umowy sprzedaży. Faktura VAT może również zostać przesłana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.

 

 1. Płatności
 2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich (zł/pln).
 3. Ceny Towarów zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła itp.
 4. Klient ma możliwość dokonania płatności:
 5. przelewem na konto bankowe,
 6. kartą płatniczą w systemie płatności elektronicznych dotpay,
 7. metodą pay-by-link w systemie płatności elektronicznych dotpay,
 8. metodą BLIK w systemie płatności elektronicznych dotpay,
 9. metodą płatności odroczonych w systemie płatności elektronicznych dotpay,
 10. za pomocą portfela elektronicznego w systemie płatności elektronicznych dotpay,
 11. za pomocą rat online w systemie płatności elektronicznych dotpay,
 12. metodą płatności walutowych w systemie płatności elektronicznych dotpay,
 13. metodami płatności gotówkowych, oferowanych w systemie płatności elektronicznych dotpay,
 14. za pomocą terminali POS w systemie płatności elektronicznych dotpay,
 15. bezpośrednio u kuriera, w systemie przesyłek pobraniowych.
 16. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej dotpay, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

 

 1. Odstąpienie od Umowy zakupu
 2. Klientowi uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty wskazane w punkcie 4 poniżej. 
 3. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia o odstąpieniu i przesłania go na adres e-mail Sprzedawcy lub na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w sekcji IX punkt 2 i 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego w pkt. 4.
 5. 14-dniowy termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży liczy się od dnia dostarczenia zamówionych Towarów do Klienta lub do osoby wskazanej przez Klienta.
 6. Ponieważ oferowane w Sklepie internetowym mają charakter medyczny lub higieniczny, prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zostaje wyłączone w przypadku rozpieczętowania zabezpieczonych Towarów.
 7. Zwrot Towarów, co do których nastąpiło odstąpienie od umowy, powinien nastąpić na adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu.
 8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji, zwrot ceny uiszczonej za Towar nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient uprzywilejowany, chyba że wyraźnie wskazał on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta uprzywilejowanego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta uprzywilejowanego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

VII. Reklamacje

 1. Postanowienia ogólne dotyczące reklamacji
  1. Sprzedawca ponosi wobec Klienta uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Wobec Klienta innego niż Klient uprzywilejowany Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi według zasad opisanych w Kodeksie cywilnym z modyfikacjami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.
  3. Reklamacje należy składać na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w sekcji IX punkt 2 i 3 Regulaminu.
  4. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent Towarów ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. W przypadku, gdy Towar jest objęty gwarancją, karta gwarancyjna jest dołączona do Towaru. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

 1. Klienci uprzywilejowani
 2. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 4. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Klient uprzywilejowany może w każdym przypadku żądać: wymiany towaru, naprawy towaru.
 5. Dodatkowo, Klient uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o: obniżeniu ceny, odstąpieniu od umowy w sytuacji, gdy:
 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
 2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
 3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta uprzywilejowanego.
  1. W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Klient uprzywilejowany powinien udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Klienta uprzywilejowanego towar na swój koszt.
  2. Klient uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
  3. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów), Klient uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres wskazany w Regulaminie. Sprzedawca zwraca Klientowi uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
  4. Sprzedawca zwraca Klientowi uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.
  5. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 6. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:

https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;

 1. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
 2. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 3. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 

 1. Klienci inni niż Klienci uprzywilejowani
  1. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Klient będący przedsiębiorcą innym niż Przedsiębiorca uprzywilejowany, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
  2. Korzystając z rękojmi, Klient inny niż Klient uprzywilejowany może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:
 2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 3. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 4. żądać wymiany towaru na wolny od wad,
 5. żądać usunięcia wady.
  1. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedającego, Klient inny niż Klient uprzywilejowany jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres Sprzedającego wskazany w Regulaminie.
  2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Klientem uprzywilejowanym z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, jest ograniczona - w granicach dopuszczonych przez prawo - do wysokości ceny sprzedaży podlegającego reklamacji Towaru, oraz do 1 roku od zawarcia Umowy sprzedaży.

 

VIII. Opinie w sklepie internetowym

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
 8. Sprzedający nie weryfikuje czy publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem innym niż Klient uprzywilejowany zostaje poddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego.
 3. Adres Sprzedawcy:

InView Medical

Pl. Powstańców Śląskich 17A lok. 222

       53-329 Wrocław

 1. Adres e-mail Sprzedawcy:

       sklep@inviewmedical.pl

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl