Regulamin konkursu_NORFLO

REGULAMIN KONKURSU

„NORFLO”

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.

1.2. Organizatorem Konkursu NORFLO jest InView Medical Pl. Powstańców Śląskich 17A lok. 222, 53-329 Wrocław REGON: 020931674, NIP: 8992664143

1.3. Organizator zapewnia techniczną pomoc w przeprowadzeniu Konkursu. W imieniu Organizatora może działać podwykonawca, jednak to Organizator jest odpowiedzialny za Konkurs, jego przebieg oraz do niego należy kierować ewentualne zażalenia poprzez wysłanie wiadomości na adres sklep@inviewmedical.pl

1.4. Konkurs odbywa się na terenie całej Polski.

1.5. Czas przyjmowania zgłoszeń do Konkursu obejmuje okres  7.11.2023r. do dnia 9.11.2023r. do godziny 23.59

1.6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

1.7. Każdy uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje tym samym Regulamin Konkursu.

1.8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:

 1. Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
 3. W dniu zgłoszenia do Konkursu jest pełnoletnia,
 4. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. Posiada własne konto na platformie Instagram, które nie jest kontem prywatnym (ukrytym).

2.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.

2.3. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub zgłoszenie po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.

2.4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin wymienionych wcześniej osób.

2.5. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków, opiekunów prawnych, dzieci przysposobione oraz dzieci.

2.6. Powzięcie przez Organizatora wiedzy o udziale osób wykluczonych z udziału w Konkursie na podstawie niniejszego punktu powoduje bezwzględną utratę prawa do nagród w Konkursie.

2.7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.

 

 • 3. ZASADY KONKURSU

.         

3.1. Konkurs trwa od 7.11.2023 r. do dnia 9.11.2023r. do godziny 23.59

3.2. Na koniec konkursu odbędzie się wybór najlepszej pracy konkursowej  i zostanie przyznana nagroda: 3 x NORFLO (na Instagramie) i 3x NORFLO (na Facebooku)

 

3.3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy spełnić łącznie następujące warunki:

 1. a) w komentarzu pod postem konkursowym na Instagramie i Facebooku należy odpowiedzieć na pytanie: „Jakie macie sposoby na utrzymanie oczu w dobrej kondycji?”
 2. b) obserwować profil https://www.instagram.com/wzrokok/ na Instagramie i Facebooku
 3. c) dodać: #wzrokok i #norflo

3.4. Każdy Uczestnik w ciągu trwania konkursu może dodać tylko jedno zgłoszenie.
3.5. Uczestnik Konkursu, może wygrać poszczególne nagrody tylko raz przez cały okres trwania Konkursu.

3.6. Nagrody wymienione w §3.2 zostaną przyznane osobom, które zgodnie z decyzją Komisji konkursowej zgłosiły najciekawsze, najbardziej kreatywne Prace konkursowe.

3.7. W przypadku podobnego lub identycznego zgłoszenia prawo do nagrody przysługuje zgłoszeniu wcześniejszemu.

3.8. Z chwilą doręczenia zgłoszenia (Pracy konkursowej) Organizatorowi, Organizator nabywa licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do Pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

 1. a) wykorzystania na stronie internetowej Organizatora,
 2. b) umieszczenia na oficjalnym profilu Instagram i Facebook marki InView Medical.

3.9. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczanie i rozpowszechnianie przez Organizatora Prac Konkursowych, w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.

3.10. Organizator zabrania umieszczania na Stronie konkursowej treści naruszających dobre obyczaje, prawa osób trzecich, niezgodnych z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz informuje, iż takie treści nie będą brały udziału w Konkursie, jak również zostaną niezwłocznie usunięte wraz z ewentualnym powiadomieniem odpowiednich organów o możliwości popełnienia przestępstwa, w razie takiego podejrzenia.

3.11. Prace niespełniające wymagań, bądź łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu, bądź zawierające treści ogólnie przyjęte jako obraźliwe lub o charakterze pornograficznym, lub w przypadku co do których istnieje podejrzenie, że narusza prawa osób trzecich lub łamiące ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie będą publikowane i tym samym nie będą brały udziału w Konkursie.

 

 • 4. NAGRODY

 

4.1. Nagrodami w Konkursie jest łącznie: 6 x TABLETKI NORFLO

4.2.  Wygrana w Konkursie podlega opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie Ustawy

o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz. U.

2012 r.,  poz. 361  z późn. zm.).

4.3.  Łączna pula nagród wynosi 861,78 ZŁ (słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy ).

4.4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

4.5. Nagrodzonym w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody określone w Regulaminie.

4.6.  Organizator rozliczy zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej.

 

 

 • 5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

     

5.1. Organem oceniającym Prace konkursowe i decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w § 4 będzie Jury powołane przez Organizatora.

5.2. Jury składa się z 3 (trzech) członków. W skład Jury  wchodzą trzej przedstawiciele Organizatora.

5.3. Jury zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji prac  nierealizujących założony temat Konkursu, niespełniających zasady Konkursu lub łamiących Regulamin.

 

 • 6. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW

       

6.1.Ogłoszenie wyników z Konkursu nastąpi do 12.11.2023 na Instagramie i Facebooku marki InView Medical.

6.2.Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez oznaczenie w stories/relacji oraz w wiadomości prywatnej. Każdy zwycięzca ma obowiązek dostarczyć do Organizatora poprzez wiadomość prywatną na portalu Instagram dane niezbędne do realizacji wygranej. W przypadku wysyłki nagród: imię i nazwisko, adres wysyłki (ulica, kod pocztowy, numer domu), telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

6.3.Uczestnik nagrodzony ma 48 godzin od otrzymania powiadomienia o oznaczeniu pod postem konkursowym na wysłanie odpowiedzi drogą wiadomości e-mail o przyjęciu lub odrzuceniu nagrody.

6.4.Brak odpowiedzi w powyższym terminie oznacza odrzucenie nagrody. W takim wypadku nagroda przepada na rzecz Organizatora.

6.5.Nagrody nie zostaną wydane przed dopełnieniem wszystkich formalności.

 

 • 7. WYDANIE NAGRÓD

        

7.1.Nagrody w Konkursie zostaną wydane nagrodzonym Uczestnikom przez Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7.2. Na pisemne żądanie Laureata Nagrody, Organizator przewiduje możliwość udostępnienia mu numeru listu przewozowego dla skierowanej do niego Nagrody.

7.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Nagrody w obecności kuriera doręczającego Laureat powinien na miejscu zażądać spisania protokołu szkody, oraz niezwłocznie w terminie 48 godzin wysłać informację o zaistniałej sytuacji do Organizatora na adres e-mail: shop.monnarita@gmail.com

 

 

 

 • 8. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

8.1.        Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu oraz adres e-mail podany w zgłoszeniu, jak również powód reklamacji.

8.2.         Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: InView Medical Pl. Powstańców Śląskich 17A lok. 222 53-329 Wrocław z dopiskiem Konkurs LUMIXA.

8.3.        Reklamacje zostaną rozpatrzone do dnia 20.08.2023 r. włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji.

8.4.        Reklamacje rozpatruje Organizator Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8.5.        Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

8.6.        W przypadku uwzględnienia reklamacji terminy wymienione wcześniej w regulaminie będą ustalane indywidualnie z Laureatem wyłonionym w toku postępowania reklamacyjnego.

 

 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.

9.2. Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 1997 nr 133 poz. 883).

9.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu.

9.4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru Nagród. Uczestnik ma prawo do dostępu i sprostowania jego danych osobowych przechowywanych w siedzibie Organizatora. Uczestnik wszelkie oświadczenia woli dotyczące jego danych osobowych powinien składać na adres Organizatora.

9.5. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał Dane Osobowe Uczestników Konkursu w zakresie Imię i Nazwisko, Adres poczty elektronicznej, oraz dodatkowo Numer telefonu.

9.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestnika Konkursu, które uniemożliwiają dostarczenie nagrody,  to jest odmowę odbioru nagrody, lub niepodanie prawdziwych danych koniecznych celem doręczenia nagrody  lub jej opodatkowania.

9.7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie (np. przedłużenia czasu trwania Konkursu, zwiększenia puli nagród, zmianę daty trwania konkursu). 

9.8. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter jedynie informacyjny.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl